banner2 Hotline: 0903082220

HỖ TRỢ 24/7

 • Khu vực phía Nam

  Liên hệ: 0903.082.220 

     

 • Khu vực phía Bắc

  Liên hệ: 0903.280.379

   

   


 •  

   

 •  

 •  

   

   

   

Thông kê truy cập

43911
Đang truy cậpĐang truy cập20
Tông truy cậpTông truy cập43911

Tổng quan về kết cấu chung của cầu trục

Thoâng thöôøng caàu truïc ñöôïc thieát keá vaø cheá taïo coù keát caáu daïng khung hoäp, caân ñoái, beàn vöõng. Vaät lieäu söû duïng bao goàm caùc loaïi theùp hình, theùp taám thoâng duïng. Lieân keát giöõa caùc chi tieát vaø cuïm chi tieát cuûa caàu truïc laø moái lieân keát buloâng hoaëc keát caáu haøn. Ñaûm baûo caùc moái haøn ngaáu, chaéc chaén, coù ñoä tin caäy cao veà söùc beàn. Caàu truïc sau khi cheá taïo, laép raùp xong ñeàu ñöôïc kieåm ñònh ñaït caùc yeâu caàu veà kyõ thuaät ñeà ra. Caùc boä phaän chính cuûa heä thoáng caàu truïc bao goàm:

            1. Daàm chính

            2. Daàm hoäp ñaàu

            3. Pa-laêng ñieän

            4. Nuùt baám ñieàu khieån

            5. Motor daãn ñoäng doïc

            6. Heä thoáng ñieän.

 

 1. 1. Dầm chính:

Daàm chính cuûa caàu truïc ñöôïc thieát keá theo daïng hoäp vaø theùp hình chöõ I. Ñoù laø phaàn chòu löïc chính vaø cuõng laø daàm ñöôøng chaïy cuûa pa-laêng.

Kích thöôùc daàm seõ tuøy thuoäc vaøo taûi troïng naâng, khaåu ñoä vaø ñieàu kieän söû duïng cuûa caàu truïc.

Daàm chính ngoaøi yeâu caàu ñaûm baûo söùc beàn coøn phaûi ñaûm baûo ñoä cöùng vaø ñoä ñaøn hoài, vì vaäy daàm chính cuûa caàu truïc khi ôû cheá ñoä khoâng taûi luoân luoân coù moät ñoä voøng nhaát ñònh.

 

 1. 2. Dầm hộp đầu:

Keát caáu daàm ñaàu kieåu hình hoäp chöõ nhaät, thöôøng ñöôïc cheá taïo töø caùc loaïi theùp hình vaø theùp taám. Hai ñaàu cuûa daàm hoäp ñaàu coù moái lieân keát chôø ñeå laép cuïm ñoäng löïc di chuyeån caàu truïc vaø ñöôïc laép ñaàu ñaám ñaøn hoài baèng cao su nhaèm giaûm xung löïc va chaïm khi caàu truïc di chuyeån chaïm vaøo moác döøng cuoái ñöôøng chaïy.

Khoaûng caùch giöõa hai taâm vaø ñöôøng kính cuûa baùnh xe daàm hoäp ñaàu caàu truïc ñöôïc thieát keá tuøy thuoäc vaøo taûi troïng naâng vaø khaåu ñoä cuûa caàu truïc. Thoâng thöôøng lieân keát giöõa daàm chính vaø hai daàm hoäp ñaàu baèng moái lieân keát buloâng.

 

 1. 3. Palang điện:

Haàu heát caùc Palang do coâng ty SEA Crane cung caáp ñeàu ñöôïc nhaäp khaåu tröïc tieáp töø nöôùc ngoaøi. Baûn veõ vaø thoâng soá kyõ thuaät cuûa töøng loaïi Palaêng ñöôïc ñính keøm cuøng vôùi haøng hoaù.

 

4. Nút bấm điều khiển:

Tuøy thuoäc vaøo nhu caàu söû duïng vaø nhaø saûn xuaát Palaêng, boä nuùt baám ñieàu khieån thöôøng coù hình daïng chung nhö sau.

                                                  Nút bấm điều khiển

5. Motor dẫn động học:

Motor daãn ñoäng doïc ñöôïc laép aên khôùp vôùi baùnh xe chuû ñoäng cuûa hoäp ñaàu caàu truïc nhaèm muïc ñích taïo ra chuyeån ñoäng doïc theo nhaø xöôûng (ñöôøng ray), tuyø theo yeâu caàu thöïc teá soá löôïng motor naøy coù theå hai hoaëc boán.

 

6. Hệ thống cung cấp điện:

Nguoàn ñieän ñoäng löïc söû duïng laø ñieân 3 pha, 380V, 50Hz. Nguoàn ñieän ñieàu khieån 48V

Heä thoáng cung caáp ñieän cuûa caàu truïc ñöôïc chia laøm hai phaàn:

+ Heä thoáng ñieän doïc: laø heä thoáng cung caáp nguoàn ñieän chính cho caû heä thoáng caàu truïc. Thöôøng coù caùc loaïi sau: ñieän thanh queït, ñieän hoäp kín, ñieän saâu ño . . . vaø ñöôïc laép ñaët naèm doïc theo chieàu daøi nhaø xöôûng.

+ Heä thoáng ñieän ngang: laø heä thoáng ñieän cung caáp cho Palang, motor di chuyeån doïc vaø ñieän ñieàu khieån di chuyeån doïc cuûa caû heä thoáng caàu truïc. Thöôøng coù caùc loaïi sau: ñieän thanh queït, ñieän saâu ño vaø ñöôïc laép ñaët naèm doïc theo daàm chính.

 

Xem 262 lần

Facebook Fanpage

Công ty TNHH Cầu Trục Và Thiết bị Đông Nam Á

Văn Phòng Chính: Số 4, Đường 102 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp HCM

Văn Phòng Giao Dịch: M03, Tòa Nhà Đăng Minh, KDC Miếu Nổi, Đường số 1

Phường 03, Quận Bình Thạnh, Tp HCM.

Tel: (+84) 8 36 20 27 25     

Hotline: 0903 08 2220

Palang, Cau Truc, Cong Truc, Monorail, Palang Nhat Ban, Palang Han Quoc, Palang Hyundai chinh hang, Toi dien Hyundai, Toi cap dien, Toi Cap Hyundai, Palang Hitachi, Palang điện cáp, Palang Xich Dien, Thang Nang Hang, Toi Nang, sua chua cau truc, bao duong cau truc, bao duong palang, lap dat cau truc, thiet bi nang ha, palang Hyundai, Toi nang Hyundai, Hyundai Hoist, Hyundai Crane, Korea hoist, Pa lăng Hyundai, Pa lăng Cáp, Pa lăng Xích, Pa lăng Hyundai, Pa lăng Hàn Quốc...

Facebook