banner2 Hotline: 0903082220

HỖ TRỢ 24/7

 • Khu vực phía Nam

  Liên hệ: 0903.082.220 

     

 • Khu vực phía Bắc

  Liên hệ: 0903.280.379

   

   


 •  

   

 •  

 •  

   

   

   

Thông kê truy cập

43911
Đang truy cậpĐang truy cập20
Tông truy cậpTông truy cập43911

Hư hỏng thường gặp ở cầu trục - Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục

HIEÄN TÖÔÏNG

NGUYEÂN NHAÂN

BIEÄN PHAÙP KHAÉC PHUÏC

Khi naâng haï coù hieän töôïng phanh bò troâi

- Khe hôû cuûa maù phanh treân tang lôùn

- Maù phanh bò moøn

- Ñieàu chænh khe hôû cuûa maù phanh

- Thay maù phanh môùi

AÁn toaøn boä caùc nuùt khoâng coù chuyeån ñoäng naøo laøm vieäc

- Nguoàn ñieän khoâng coù

- Contactor ñieàu khieån bò hoûng

- Bieán theá TR1 bò hoûng

- Maïch ñieän bò hoûng

- Hoûng boä nuùt baám

- Ñoùng contac nguoàn chính

- Thay theá contactor

- Söûa bieán theá

- Söûa maïch ñieän

- Söûa hoaëc thay boä nuùt baám

Chuyeån ñoäng doïc daàm khoâng laøm vieäc (ñaõ AÁn nuùt East, West)

- Hoûng maïch ñieän

- Hoûng ñaàu noái

- Ñoäng cô chaùy

- Hö contactor

- Hö boä nuùt baám

- Hö boä phanh

- Söûa chöõa maïch ñieän

- Laép laïi caùc ñaàu noái

- Quaán laïi hoaëc thay ñoäng cô môùi

- Söûa hoaëc thay môùi contactor

- Söûa laïi boä nuùt baám

- Söûa chöõa phanh

Moû moùc chuyeån ñoäng leân maëc duø ñaõ gaït caàn gaït haïn cheá haønh trình.

- Hö giôùi haïn haønh trình leân

- Hö maïch ñieän giôùi haïn haønh trình

- Loûng ñaàu daây

- Hö contactor

- Hö boä nuùt baám ñieàu khieån

- Caàn giôùi haïn haønh trình luoân giöõ ôû vò trí coâng taéc haønh trình laøm vieäc.

- Söûa hoaëc thay giôùi haïn haønh trình

- Söûa laïi maïch ñieän

- Laép laïi ñaàu daây

- Söûa laïi hoaëc thay môùi contactor

- Söûa hoaëc thay môùi boä nuùt baám

- Söûa caàn gaït ñöa veà vò trí bình thöôøng.

AÁn nuùt Up hoaëc Down moû moùc khoâng laøm vieäc

- Hö maïch ñieän

- Loûng ñaàu daây

- Hö contactor

- Hö tay baám

- Coâng taéc haønh trình laøm vieäc ôû möùc 2 ngaét LS2.

- Söûa laïi maïch ñieän

- Laép chaët laïi ñaàu daây

- Söûa hoaëc thay môùi contactor

- Söûa hoaëc thay môùi nuùt baám

- Ñaët laïi coâng taéc haønh trình LS2 veà vò trí bình thöôøng.

Xem 275 lần

Facebook Fanpage

Công ty TNHH Cầu Trục Và Thiết bị Đông Nam Á

Văn Phòng Chính: Số 4, Đường 102 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp HCM

Văn Phòng Giao Dịch: M03, Tòa Nhà Đăng Minh, KDC Miếu Nổi, Đường số 1

Phường 03, Quận Bình Thạnh, Tp HCM.

Tel: (+84) 8 36 20 27 25     

Hotline: 0903 08 2220

Palang, Cau Truc, Cong Truc, Monorail, Palang Nhat Ban, Palang Han Quoc, Palang Hyundai chinh hang, Toi dien Hyundai, Toi cap dien, Toi Cap Hyundai, Palang Hitachi, Palang điện cáp, Palang Xich Dien, Thang Nang Hang, Toi Nang, sua chua cau truc, bao duong cau truc, bao duong palang, lap dat cau truc, thiet bi nang ha, palang Hyundai, Toi nang Hyundai, Hyundai Hoist, Hyundai Crane, Korea hoist, Pa lăng Hyundai, Pa lăng Cáp, Pa lăng Xích, Pa lăng Hyundai, Pa lăng Hàn Quốc...

Facebook