banner2 Hotline: 0903082220

HỖ TRỢ 24/7

 • Khu vực phía Nam

  Liên hệ: 0903.082.220 

     

 • Khu vực phía Bắc

  Liên hệ: 0903.280.379

   

   


 •  

   

 •  

 •  

   

   

   

Thông kê truy cập

43911
Đang truy cậpĐang truy cập20
Tông truy cậpTông truy cập43911

Chế độ bảo dưỡng và sửa chữa cầu trục định kỳ

1. Söûa chöõa baûo döôõng ca: Tröôùc khi giao ca phaûi:

- Kieåm tra söï laøm vieäc cuûa heä thoáng caáp ñieän

- Kieåm tra hieäu chænh phanh

- Kieåm tra caùc thieát bò ñieän, maïch ñieän

- Kieåm tra möùc daàu trong hoäp giaûm toác

 

2. Kieåm tu: Muïc ñích kieåm tra söï hoaït ñoäng bình thöôøng cuûa caàu truïc vaø söûa chöõa neáu caàn

            - Kieåm tra söï laøm vieäc cuûa heä thoáng caáp ñieän

            - Kieåm tra xieát chaët caùc buloâng keïp ray

            - Kieåm tra tình traïng daàu môõ trong caùc boä phaän caàn boâi trôn

            - Kieåm tra caùc boä phaän lieân keát cuûa caùc cô caáu söûa chöõa hoaëc thay theá caùc chi tieát hoûng

            - Khi phaùt hieän caùc hö hoûng coù theå gaây ra nguy hieåm phaûi döøng caàu truïc ñeå söûa chöõa

 

3. Tieåu tu:

- Kieåm tra thay theá caùc chi tieát mau moøn nhö maù phanh

- Kieåm tra vaø ñaùnh daáu choã caùp bò ñöùt, moøn nhieàu nhaát - phaûi thay caùp khi soá sôïi vaø ñoä moøn ñaït ñeán giaù trò cho pheùp theo TCVN 4244-2005.

- Kieåm tra vaø ñieàu chænh laïi toaøn boä phanh

            - Kieåm tra chaát löôïng daàu boâi trôn trong hoäp giaûm toác.

            - Boå sung môõ vaøo oå truïc ñoäng cô.

            - Kieåm tra söûa chöõa caùc thieát bò ñieän cuûa tuû ñieän.

            - Caùc ñaàu noái caùp ñieän vaøo ñoäng cô.

 

4. Trung tu: Thôøi gian giöõa hai laàn trung tu baèng 3 laàn thôøi gian giöõa 2 laàn tieåu tu

            - Thöïc hieän toaøn boä khoái löôïng cuûa coâng vieäc tieåu tu.

            - Thay theá caùc chi tieát hoûng cuûa phanh vaø ñieàu chænh phanh

            - Kieåm tra chaát löôïng aên khôùp cuûa boä truyeàn ñoäng, ñieàu chænh ñoä aên khôùp hoaëc phuïc hoài.

            - Kieåm tra chaát löôïng caùp theùp.

            - Kieåm tra söûa chöõa caùc thieát bò an toaøn

            - Kieåm tra keát caáu theùp, sôn söûa laïi nhöõng choã hö hoûng.

 

5. Ñaïi tu:

            - Thöïc hieän toaøn boä khoái löôïng coâng vieäc cuûa ñaïi tu

            - Thay theá hoaëc phuïc hoài boä truyeàn baùnh raêng

            - Thay theá hoaëc phuïc hoài baùnh xe caàu truïc.

            - Thay theá caùc voøng bi baùnh xe.

            - Kieåm tra thay theá caùc phuï kieän ñieän.

            - Thay theá hoaëc phuïc hoài caùc chi tieát laáy ñieän.

            - Kieåm tra söûa chöõa heä thoáng caáp ñieän thanh cöùng.

            - Kieåm tra toaøn boä keát caáu theùp daàm caàu truïc, söûa chöõa nhöõng phaàn bò moøn, gæ.

            - Caïo gæ vaø sôn laïi toaøn boä caàu truïc.

- Sau khi hoaøn thaønh coâng vieäc ñaïi tu, laép raùp hoaøn chænh phaûi tieán haønh thöû taûi vaø laäp bieân baûn nghieäm thu roài môùi ñöa vaøo söû duïng.

 

6. Lòch thôøi gian quy ñònh tieåu tu - ñaïi tu:

 

 

Thôøi gian nghæ vieäc ñeå söûa chöõa

Khoaûng thôøi gian giöõa hai kyø söûa chöõa

Tieåu tu

16 - 20 giôø

60 ngaøy

Ñaïi tu

4 - 5 ngaøy

5 naêm

Xem 279 lần

Facebook Fanpage

Công ty TNHH Cầu Trục Và Thiết bị Đông Nam Á

Văn Phòng Chính: Số 4, Đường 102 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp HCM

Văn Phòng Giao Dịch: M03, Tòa Nhà Đăng Minh, KDC Miếu Nổi, Đường số 1

Phường 03, Quận Bình Thạnh, Tp HCM.

Tel: (+84) 8 36 20 27 25     

Hotline: 0903 08 2220

Palang, Cau Truc, Cong Truc, Monorail, Palang Nhat Ban, Palang Han Quoc, Palang Hyundai chinh hang, Toi dien Hyundai, Toi cap dien, Toi Cap Hyundai, Palang Hitachi, Palang điện cáp, Palang Xich Dien, Thang Nang Hang, Toi Nang, sua chua cau truc, bao duong cau truc, bao duong palang, lap dat cau truc, thiet bi nang ha, palang Hyundai, Toi nang Hyundai, Hyundai Hoist, Hyundai Crane, Korea hoist, Pa lăng Hyundai, Pa lăng Cáp, Pa lăng Xích, Pa lăng Hyundai, Pa lăng Hàn Quốc...

Facebook